Rakamlarla Türkiye Enerji Sektörü

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Türkiye'nin 2002-2017 döneminde çektiği 193 milyar dolarlık yabancı yatırımın 18 milyar doları enerji sektöründe gerçekleşti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında en yüksek enerji talep büyümesi Türkiye'de görülürken, enerji talebi 2002'den beri ortalama her yıl yüzde 5,5 arttı. Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 15 yıllık dönemde üç kattan fazla artarak 87 bin megavatı aştı. Bu yıl ağustos ayı itibarıyla mevcut kurulu gücün yüzde 32'sini hidroelektrik, yüzde 30'unu doğal gaz, yüzde 12'sini yerli kömür, yüzde 10'unu ithal kömür, yüzde 8'ini rüzgâr, yüzde 5'ini güneş ve kalan kısmını da diğer enerji kaynakları oluşturdu.

Hedef 11 bin megavat

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye'nin karadaki rüzgâr potansiyelinin 37 bin megavat, deniz üstü rüzgar potansiyelinin ise 11 bin megavat olduğu öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sektördeki yatırım fırsatlarına yer verdiği "Yatırım Rehberi"nden derlediği bilgilere göre, yenilenebilir enerjide ekonomiye kazandırılmamış büyük bir potansiyel bulunuyor. Rüzgâr enerjisinde toplam 7 bin megavat kurulu güce sahip Türkiye'de, 2027'ye kadar 16 bin megavatlık rüzgâr enerjisi kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor. İnşa halinde 3 bin megavatlık rüzgâr santrali bulunuyor. Türkiye'nin karadaki rüzgâr potansiyelinin 37 bin megavat, deniz üstü rüzgâr potansiyelinin ise 11 bin megavat olduğu tahmin ediliyor. Rüzgâr hızının en fazla olduğu yerlerin ise Ege, Marmara, Trakya bölgeleriyle Hatay, Niğde, Sivas ve çevresi olduğu belirtiliyor.

Güneşte de Hedef 16 Bin Megavat

Güneş enerjisinde günlük ortalama aydınlanma süresi 7,5 saat olan Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden daha fazla güneş alıyor. Güneşte 5 bin megavat kurulu kapasiteye sahip Türkiye, 2027'ye kadar 16 bin megavatlık rüzgâr enerjisi kapasitesini işletmeye almayı planlıyor. Gelecek yıl rüzgar ve güneşte biner megavatlık iki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başvuruları alınacak. Bu ihalelerin ardından pompalı hidrolik depolama ve batarya depolama ihaleleriyle bu teknolojilerin de Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor. Avrupa'nın en büyük altıncı elektrik piyasası konumunda bulunan ve gelecek 10 yılda enerji talebinde yüzde 50 artış öngörülen Türkiye'nin, doğal gaz tüketiminin de yükseleceği öngörülüyor. Türkiye'nin geçen yıl 53,8 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşen doğal gaz tüketiminin, 2020'de 61 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor. Her yıl artan gaz tüketimiyle Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz piyasası haline gelen Türkiye'de sisteme günlük gaz verme kapasitesi 303 milyon metreküpe ulaştı. Bu kapasitenin 2023'te günlük 400 milyon metreküpe çıkacağı ve yıllık toplam gaz depolayabilme kapasitesinin de 11 milyar metreküpe yükseleceği belirtiliyor. 2019-2021 döneminde Türkiye'nin Rusya, Cezayir, Nijerya, İran ve Azerbaycan ile yaptığı uzun dönemli gaz kontratlarının yüzde 30'unun süresi dolacak. Söz konusu kontratların sona ermesiyle yabancı yatırımcı için 15,6 milyar metreküplük yeni kontrat fırsatı oluşacak.

2019 Yılı Programında Enerji

Türkiye’nin enerji talebi, büyüyen ekonomisine paralel olarak gelişim göstermektedir. 2000 – 2016 yılları arasında yıllık elektrik enerjisi talebi dünyada ortalama yüzde 3 artış gösterirken, ülkemizde bu oran yaklaşık yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir. Bu yüksek talep artışının güvenli bir biçimde karşılanabilmesi, enerji politikamızın temel önceliğidir. Fosil yakıtlar bakımından linyit hariç zengin rezervlere sahip olmayan Türkiye’de, 2016 yılında birincil enerji kaynaklarında ithalatın oranı yüzde 74 seviyesindedir. 2016 yılında birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde kömürün payı yüzde 28, petrolün payı yüzde 31 ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 13’tür. 2008 – 2015 yılları arasında birincil enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan doğalgazın 2016 yılında ülkemiz birincil enerji tüketimindeki payı yüzde 28 seviyesindedir.2016 yılında 46,5 milyar metreküp olan doğalgaz tüketimi, 2017 yılında yüzde 15,9 artarak 53,9 milyar metreküp olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında tüketilen doğalgazın yüzde 38’i elektrik üretiminde, yüzde 25’i sanayide ve kalan yüzde 37’si bina ve diğer alanlarda ısınma amaçlı olarak kullanılmıştır. 2018 yılında doğalgaz tüketiminin yaklaşık 51 milyar metreküp olacağı tahmin edilmektedir. Dünyada toplam elektrik üretiminde doğalgazın payı 2001 yılında yüzde 18’den 2016 yılında yüzde 23,6 seviyesine çıkmıştır. Ülkemizde bu oran 2001 – 2017 döneminde yüzde 32 ile 50 arasında seyretmiştir. 2017 yılında yüzde 37,2 olarak gerçekleşen elektrik üretimindeki doğalgazın payının, 2018 yılında azalarak yüzde 31,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Birincil enerji kaynakları içerisinde doğalgazda yaklaşık yüzde 98, petrolde ise yaklaşık yüzde 91 oranındaki dışa bağımlılık önemli bir arz güvenliği riski oluşturmaktadır. Arz güvenliği sorununun aşılması için petrol ve doğalgaz aramalarına devam edilmesi, eş zamanlı olarak mevcut yerli kaynakların daha fazla değerlendirilmesi gerekmektedir. Arz güvenliğinin diğer önemli boyutu ise kaynak ve güzergah çeşitliliğinin sağlanması ile ilave giriş noktalarının oluşturulmasıdır. Rusya’da üretilecek doğalgazın Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattıyla taşınmasının planlandığı Türk Akımı Projesinde deniz kısmına yönelik iletim hattı yapım çalışmaları devam etmekte olup, 2019 yılında ülkemize doğalgaz arzına başlanması planlanmaktadır. Doğalgazın ülke geneline yaygınlaştırılması hedefine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede, doğalgaza sahip olmayan, merkez nüfusu en az 20.000 olan ve mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışındaki ilçeler ile belirli kriterlere haiz OSB’lere doğalgaz ulaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Arz güvenliği hususu ve mevsimsel talep dalgalanmaları doğalgaz depolama kapasitesinin artırılmasını zorunlu kılmıştır. Avrupa ülkelerinin depolama kapasitelerinin yıllık tüketimi karşılama oranı ortalama yüzde 20 düzeyinde olup, ülkemizde bu oran yaklaşık yüzde 6 seviyesindedir.2021 yılında tamamlanması planlanan ve bölgedeki toplam depolama kapasitesinin 4,3 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesinin 75 milyon metreküp/gün’e yükseltilmesi hedeflenen Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yer Altı Depolama (Faz 3) Projesi ve 2023 yılında tamamlanması planlanan ve depolama kapasitesinin 5,4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküp/güne çıkarılması hedeflenen Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi ile birlikte, 2023 yılında Türkiye’nin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin 9,7 milyar metreküpe ulaşması öngörülmektedir. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, yerli kömürün kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede, Eskişehir – Alpu sahasında termik santral kurulmasına yönelik özelleştirme ihalesi kapsamında teklifler alınmaya devam etmektedir. Bu sahanın yanında Trakya – Ergene, Afyon – Dinar, Afşin – Elbistan ve Karapınar – Ayrancı sahalarında ise ihale öncesi çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik politikası kapsamında, büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve üretim tesislerinde kullanılan ekipmanın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesi hedeflenmektedir. Şanlıurfa, Hatay ve Niğde’de kurulması planlanan toplam 1.000 MW gücündeki güneş enerjisi santrallerine yönelik ihale teklifleri 5 Ekim 2018 tarihi itibariyle alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, 1.200 MW gücündeki deniz üstü rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulmasına yönelik ihale çalışmaları devam etmektedir. Rusya ile imzalanan anlaşma uyarınca, her biri 1.200 MW güce sahip olan 4 üniteyle toplam 4800 MW kurulu güce sahip nükleer santralin Akkuyu’da kurulması kararlaştırılmıştır. Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli 3 Nisan 2018 tarihinde atılarak Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşasına başlanmıştır. Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk ünitesinin 2023 yılında, diğer ünitelerin de birer yıl arayla 2026 yılı sonuna kadar işletmeye alınması planlanmaktadır.702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu KHK ile nükleer alandaki faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bağımsız, güçlü ve yetkin bir nükleer düzenleme ve denetleme sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının düzenlemeye ilişkin görevleri, yeni kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu’na devredilmiştir.2017 – 2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Plan kapsamındaki eylemler için 2023 yılına kadar 10,9 milyar ABD doları düzeyinde yatırım yapılması ve enerji tüketiminde 23,9 MTEP tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Elektrik Enerjisinde Kaynak Cinsine Göre Kurulu Güç, Üretim Kapasitesi ve Üretim Değeri

Ülkemizde 2017 yılında toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 29,6 olan yenilenebilir enerji kaynaklarından 88,1 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleşmiştir. 2018 yılında bu payın yüzde 31,3 ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin 96,3 milyar kWh olması beklenmektedir.2017 yılsonu itibariyle 85.200 MW olan elektrik santralleri toplam kurulu gücünün ağırlıklı olarak güneş, hidrolik ve doğalgaz santrallerinin eklenmesiyle 2018 yılı sonunda yüzde 5,9 artarak 90.233 MW’a ulaşacağı tahmin edilmektedir.2017 yılında 296,7 milyar kWh olan elektrik tüketiminin, 2018 yılında yüzde 3,6 artışla 307,5 milyar kWh olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2017 yılında 3.672 kWh olan kişi başı elektrik tüketiminin, 2018 yılında 3.756 kWh olması beklenmektedir. Enerjinin her alanında verimliliğin artırılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması önem arz etmektedir. 2000 – 2015 yılları arasında Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğu yıllık ortalama yüzde 1,5 oranında azalmakla birlikte, OECD ortalamasına kıyasla hala yüksek düzeyde bulunmaktadır.

2018 Yılı Enerji Yatırımları / Hidroelektrik Santraller

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtlarına göre, Türkiye'de 53 adeti Termik, 123 adeti Hidroelektrik ve 136 adeti ise Diğer Yenilenebilir Enerji (rüzgar, jeotermal, biyokütle, biyogaz ve çöp gazı) kaynaklarına dayalı olmak üzere 312 adet elektrik üretim santrali inşa ediliyor. EPDK'dan lisans almış ve inşa halindeki projelerin ilerleme raporundan yapılan derlemeye göre, Temmuz 2018 tarihi itibariyle fiili gerçekleşme durumlarına göre 312 adet Enerji Üretim Santralın bazıları neredeyse tamamlanırken, bazı yatırımlara ise yeni başlanmış durumda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan bilgilere göre, Temmuz 2018 tarihi itibariyle inşaatı devam eden Hidroelektrik Santral Enerji Üretim Santralın ilerleme durumları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Sıra No

Lisans Unvanı

Tesis Adı

Yakit Türü

Tesis İli

Lisans

 Verilme Tarihi

Kurulu Güc (MWe)

İşletmedeki Kapasite MWe

Fiili Gerçekleşme Temmuz-2018 (%)

1

2m Enerji Üretim Anonim Şirketi

Şavşat HES

Hidrolik

Artvin

23.09.2010

14,52

7,26

100

2

Adsel Elektrik Enerji Üretim Limited Şirketi

Omala Reg. ve HES

Hidrolik

Tokat

08.11.2012

16,551

0

50

3

Agen Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Gök HES

Hidrolik

Bilecik

20.09.2012

9,11

0

39

4

Ak-Ar Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Düzköy Reg. ve HES

Hidrolik

Trabzon

19.03.2009

6,12

0

19

5

Akme Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Geçitli Reg. ve HES

Hidrolik

Hakkâri

20.10.2011

32,41

0

(*)

6

Aknil Enerji Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karaköy Reg ve HES

Hidrolik

Kütahya

03.01.2013

1,445

0

2

7

Ambarlık Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ambarlık I-Iı HES

Hidrolik

Rize

04.03.2010

9

0

90

8

Ant Karlıova Enerji Üretim Limited Şirketi

Bingöl 1 Reg. ve HES

Hidrolik

Bingöl

01.07.2010

7,76

0

52

9

Arc Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kutay Reg. ve HES

Hidrolik

Tokat

14.12.2008

7,48

0

97

10

Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kavak Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

03.01.2013

10,177

0

69

11

Ay Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Gevne-Karapınar HES

Hidrolik

Antalya

20.11.2008

5,26

0

8

12

Bahser Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş

Esentepe Reg. ve HES

Hidrolik

Trabzon

28.12.2010

15,88

0

94

13

Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi

Orta Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

27.02.2013

15,36

0

33

14

Barış Enerji Üretim Anonim Şirketi

Çukurkaya Reg. ve HES

Hidrolik

Malatya

17.06.2009

3,11

0

3

15

Baro Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Alicik I-Iı HES

Hidrolik

Rize

24.02.2011

9

0

10

16

Başat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Armağan HES

Hidrolik

Erzincan

25.12.2008

34,104

0

39

17

Baydar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İlimsu I-II Barajı ve HES

Hidrolik

Giresun

03.10.2012

8,52

0

10

18

Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi

Koyulhisar HES

Hidrolik

Sivas

10.02.2005

63

42

(*)

19

Berke Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Çiğdem Reg. ve HES

Hidrolik

Sinop

06.11.2008

16,8

9,9

98

20

Berraksu Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Berraksu HES

Hidrolik

Gümüşhane

30.10.2008

10,95

0

69

21

Beyda Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Yakacık Reg. ve HES

Hidrolik

Hatay

15.03.2012

10,27

0

12

22

Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret  A.Ş

Karakurt HES

Hidrolik

Kars,Kars

24.02.2011

95,52

0

49

23

Borçka Elektrik Üretim A.Ş

Beşkavak Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

20.12.2012

11,496

0

3

24

Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Uzungöl-I Reg. ve HES

Hidrolik

Trabzon

05.07.2012

28,21

0

12

25

Bucak Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi

Bucakköy HES

Hidrolik

Antalya

03.05.2007

9,6

8,7

(*)

26

Cebecikent Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Rıdvan HES

Hidrolik

Erzurum

18.07.2012

10,32

0

39

27

Celle Kaplanbükü Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Celle-Kaplanbükü Regülatörü ve HES

Hidrolik

Antalya

22.11.2012

14,748

0

27

28

Dark Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Kayalar HES

Hidrolik

Adana

20.03.2013

9,807

0

(*)

29

Değirmenyanı Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Adadağı HES

Hidrolik

Giresun

27.09.2012

4,7

0

19

30

Deniz Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Tepehan Reg. ve HES

Hidrolik

Malatya

03.03.2011

17

0

17

31

Denizli Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Sarıkavak HES

Hidrolik

Denizli

18.04.2007

3,14

0

49 (Ocak 2016)

32

Do-En Doğu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Çaltı Regülatörü ve HES

Hidrolik

Erzincan

18.10.2012

3,967

0

10

33

Doğal Elektrik Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

Çağlar Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

06.12.2012

12

0

17

34

Dünya Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Ülkün Reg. ve HES

Hidrolik

Çorum

01.12.2016

23,56

0

95

35

Ebd Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Köroğlu (Kotanlı) HES

Hidrolik

Ardahan

28.02.2008

125,15

62,45

96

36

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Eğlence I HES

Hidrolik

Adana

27.12.2007

43,5

0

(*)

37

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Eğlence II HES

Hidrolik

Adana

27.12.2007

27,2

0

(*)

38

Ekotel Enerji Üretimi İletişim Elektronik Elktrikli Cihaz ve Sanayi Ticaret Pazarlama A.Ş

Kayabaşı Reg. ve HES

Hidrolik

Malatya

17.02.2011

3,27

0

95 (Ocak 2018)

39

Elhes Elektrik Üretim Limited Şirketi

Gökçeköy HES

Hidrolik

Erzincan

30.10.2008

6

0

35

40

Eliza Elektrik Üretim Ltd.Şti.

Akansu HES

Hidrolik

Şanlıurfa, Adıyaman

30.06.2016

0,5

0

(*)

41

Erarı Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Damla Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

17.04.2008

51,4

0

17

42

Eres Enerji Üretimi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Erikoğlu-Keserali HES

Hidrolik

Muğla

01.10.2009

1,504

0

(*)

43

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Eriç Barajı ve HES

Hidrolik

Erzincan

03.08.2010

282,523

0

5

44

Ey-Tur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Yağmur Reg. ve HES

Hidrolik

Kars

10.04.2008

23,95

0

39

45

Fırat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Akıncı HES

Hidrolik

Tokat

28.03.2012

99

0

99

46

Gana Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Gana Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

03.01.2013

16,413

0

23

47

Gaye Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Arzu HES

Hidrolik

Hatay

06.06.2012

5,247

0

17

48

Gökova Enerji Üretimi İnşaat Limited Şirketi

Karaağaç Reg. ve HES

Hidrolik

Manisa

02.08.2012

4,2

0

11

49

Göksu Enerji Üretim Anonim Şirketi

Ayranlı HES

Hidrolik

Sivas

15.12.2010

17,26

0

52

50

Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Larhan Reg. ve HES

Hidrolik

Trabzon

24.01.2013

14,988

0

36

51

Gürle Enerji Elektrik Üretim İnşaat Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Gürleyik HES

Hidrolik

Sakarya

29.07.2010

0,49

0

95

52

Güvenen Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Çamlık HES

Hidrolik

Karhama

nmaraş

27.03.2013

9,831

0

20

53

Hatko Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi

Karakeçili-I Reg. ve HES

Hidrolik

Tokat

15.03.2012

6,95

0

100

54

Heda Elektrik Üretim Limited Şirketi

Oskara Reg.ve HES

Hidrolik

Ordu

07.12.2017

12,321

0

0

55

Hidaş Elektrik Üretim ve Hidroelektrik Sant.A.Ş.

Tımarlı HES

Hidrolik

Çankırı

30.10.2007

6,99

0

62

56

Hidro Lider Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Çayırözü Reg. ve HES

Hidrolik

Erzurum

12.04.2012

10,2

0

39

57

İba Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İncir Barajı ve HES

Hidrolik

Siirt

06.11.2008

168,36

0

24

58

İftelan Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İftelan Regülatörü ve  HES

Hidrolik

Trabzon

20.09.2012

13,03

0

9

59

İlhanlı Elektrik Üretim Limited Şirketi

Kayın HES

Hidrolik

Düzce

02.08.2012

6,38

0

3

60

İştur Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi

Moran Barajı ve HES

Hidrolik

Giresun

10.04.2008

17,25

0

9

61

Kaçkar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Çiğdemli HES

Hidrolik

Rize

29.03.2007

6,29

0

100

62

Kalehan Genç Enerji Üretim Anonim Şirketi

Aşağı Kaleköy Barajı ve HES

Hidrolik

Bingöl

21.05.2014

500

0

35

63

Kalehan Gözeler Enerji Üretim Anonim Şirketi

Gözeler Regülatörü ve HES

Hidrolik

Bingöl

21.05.2014

60,6

0

0

64

Kalehan Murat Enerji Üretim Anonim Şirketi

Beyhan-2 Barajı ve HES

Hidrolik

Elazığ

21.05.2014

227

0

0

65

Kanyon Yenilenebilir Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi

Çenger Reg. ve HES

Hidrolik

Antalya

17.05.2007

20,12

5,69

62

66

Karabük Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Suçatı HES

Hidrolik

Karabük

25.06.2009

42,999

0

(*)

67

Karaköy Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi

Karaköy HES

Hidrolik

Ankara

19.08.2010

4,04

3

100

68

Kocaman Enerji Elektrik Üretim Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Kocaman HES

Hidrolik

Artvin

27.03.2013

3,322

0

100

69

Konur Elektrik Üretim A.Ş.

Gemköprü Reg. ve HES

Hidrolik

Malatya

30.10.2008

1,9

0

89

70

Kurtal Elektrik Üretim  Anonim Şirketi

Çiçekli I-II Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

14.06.2012

6,73

0

72

71

Kuşkonmaz Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kuşkonmaz Reg. ve HES

Hidrolik

Malatya

15.08.2012

5,16

0

0

72

Kuyuma Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Kuyma HES

Hidrolik

Samsun

04.02.2010

9,01

0

18 (Ocak 2017)

73

M.Çağlar Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi

Çağlar-I Reg. ve HES

Hidrolik

Ankara

11.08.2011

3,01

0

12,7 (Ocak 2018)

74

Maraş Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.

Fırnıs HES

Hidrolik

Karhama

nmaraş

29.12.2005

9,26

4,63

99

75

Mar-En Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Derya II HES

Hidrolik

Gümüşhane

15.01.2009

16,911

0

27

76

Mastar Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Suçatı HES

Hidrolik

Malatya

14.09.2006

3

0

87 (Temmuz 2016)

77

Mavisu Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İskale Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

03.07.2013

10,5

0

39

78

Maya Enerji Üretim Limited Şirketi

Metin (Kayser Barajı) ve HES

Hidrolik

Diyarbakır

11.11.2010

51,264

0

3

79

Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Gökçe Regülatörü ve HES

Hidrolik

Bingöl

18.04.2007

5,72

0

4,31 (Temmuz 2016)

80

Mersan Enerji Üretim Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Selimiye Reg. ve HES

Hidrolik

Ordu

20.09.2012

2,032

0

59

81

Methal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kılıçlı-Iı HES

Hidrolik

Adana

03.12.2009

2,14

0

27

82

Murat HES Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Karakuş Reg. ve  HES

Hidrolik

Adıyaman

09.11.2017

8,22

0

40

83

Murat Kaan Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Kuzkaya Regülatörü ve HES

Hidrolik

Kastamonu

12.05.2011

6,518

0

44

84

Murat Nehri Enerji Üretim Anonim Şirketi

Alpaslan II Barajı ve HES

Hidrolik

Muş

05.01.2017

280

0

26

85

Nas Enerji A.Ş.

Şirvan Barajı ve HES

Hidrolik

Siirt

15.01.2009

30

0

33

86

Nassan Elektrik Üretim İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi

Doğu HES

Hidrolik

Bingöl

06.12.2012

10,001

5,001

(*)

87

Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi

Nata Reg. ve HES

Hidrolik

Gümüşhane

20.11.2008

5,8

0

12,83 (Temmuz 2016)

88

Na-Ta Enerji Üretimpazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Alınyayla Reg. ve HES

Hidrolik

Gümüşhane

21.12.2017

8,03

0

0

89

Nks Elektrik Üretim Limited Şirketi

Arslanca Reg. ve  HES

Hidrolik

Gümüşhane

18.08.2011

2,3

0

10

90

Nur-En Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Umutlu Barajı ve HES

Hidrolik

Kahraman

maraş

18.08.2011

9,072

0

3

91

Nuve Elektrik Üretima.Ş.

Bitlis HES

Hidrolik

Bitlis

05.02.2009

52,92

0

32

92

Olca Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Akıncı HES

Hidrolik

Kayseri

03.09.2009

12,32

0

83

93

Ortaköy Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Yenihayat HES

Hidrolik

Erzurum

04.05.2011

14,76

0

70

94

Ova Enerji Anonim Şirketi

Ova HES

Hidrolik

Sakarya

15.05.2014

13,23

0

44

95

Önem Elektrik Üretim Limited Şirketi

Öner HES

Hidrolik

Adana

26.01.2012

4,19

0

97

96

Öz Lale Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Lale Reg. ve HES

Hidrolik

Trabzon

07.07.2017

6,5

0

98

97

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Tarihler HES

Hidrolik

Siirt

07.05.2009

47,6

0

5

98

Pervari Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pervari Barajı ve HES

Hidrolik

Siirt

26.02.2009

409,3

0

24

99

Reis Rs Enerji Elektrik Üretim San.ve Tic.A.Ş

Çekerek HES

Hidrolik

Yozgat

20.12.2011

27,52

0

51

100

Serman Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi

Cerle Döllük HES

Hidrolik

Antalya

30.09.2010

3,23

0

47,5 (Ocak 2017)

101

Siirt Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kezer Reg. ve HES

Hidrolik

Siirt

04.05.2011

16,16

0

32,5 (Temmuz 2017)

102

Sürmenek Enerji Üretim Anonim Şirketi

Sürmenek HES

Hidrolik

Ankara

28.12.2010

8,33

0

9

103

Şekerpınar Elektrik Üretim Ltd.Şti

Sofular HES

Hidrolik

Malatya, Sivas

29.11.2007

3,596

0

88

104

Şengün Elektrik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Çanakçı I Regülatörü ve HES

Hidrolik

Giresun

17.08.2007

6

0

(*)

105

T.M. Enerji Üretim Elektrik ve Ticaret Anonim Şirketi

Şimşir Reg. ve HES

Hidrolik

Karabük

15.01.2009

4,6

0

32

106

Taşköprü HES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.

Taşköprü Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

15.08.2012

12,42

0

31

107

Tezli Dere Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Çökek Reg.ve  HES

Hidrolik

Muğla

15.05.2014

10,44

0

35

108

Tlos Yenilenebilir Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Geriz HES

Hidrolik

Burdur

19.08.2010

1,887

0

90,1 (Ocak 2017)

109

Tufan Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ekinözü I-II HES

Hidrolik

Sivas

16.03.2011

8,97

5,66

85

110

Türkerler Enerjı Yatırım Üretim İnşaat ve Tic A.Ş.

Kanat Reg. ve HES

Hidrolik

Giresun

13.10.2010

13,3

0

24

111

Ulu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Karsantı Barajı ve HES

Hidrolik

Adana

07.09.2017

11,5

0

0

112

Ulusal Enerji Elektrik Üretim Sanayi Anonim Şirketi

Gelen Regülatörü ve HES

Hidrolik

Giresun

15.12.2016

7,208

0

37

113

Uzaş Madencilik Çimento Alçı İnşaat Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Bilaloğlu Reg.  ve HES

Hidrolik

Bingöl

11.03.2009

11,11

0

38

114

Üçzait Elektrik Üretim Limited Şirketi

Burak Ömer Regülatörü ve HES

Hidrolik

Erzincan

15.08.2012

5,98

0

5 (Ocak 2018)

115

Üner Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Haymeana I-Iı HES

Hidrolik

Kütahya

15.12.2009

12,1

6,4

70

116

Ünka Enerji Üretim A.Ş.

Mengel HES

Hidrolik

Malatya

09.02.2017

7,26

0

2

117

Vatan Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Rıza Reg. ve HES

Hidrolik

Ordu

29.05.2008

8,61

0

55

118

Volta Yeşil Enerji  Üretim Limited Şirketi

Oylum Iıı Reg ve HES

Hidrolik

Trabzon

22.03.2018

5,46

0

76

119

Yema Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Turnasuyu Enerji Grubu Projesi

Hidrolik

Ordu

07.03.2013

43,924

0

6,7 (Ocak 2018)

120

Yeşil Mavi Elektrik Üretim Limited Şirketi

Ardanuç 5 Reg ve HES

Hidrolik

Artvin

20.03.2013

12,93

0

16

121

Yıldırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Değirmendere Reg. ve HES

Hidrolik

Artvin

31.12.2007

3,996

0

3

122

Yusaka Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Girlevik 3 Regülatörü ve Karatuş HES

Hidrolik

Erzincan

26.10.2017

3,454

0

60

123

Zeyve Enerji Üretim Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi

Zeyve Regülatörü ve  HES

Hidrolik

Karaman

11.11.2011

3,72

0

16

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.